Hotline: 0971809132

Các trung tâm trực thuộc

CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

1-Trung tâm văn hoá nghệ thuật
Phương Đông

2-Trung tâm bồi dưỡng
Kĩ năng TASA

3-Trung tâm đào tạo và chuyển giao
Công nghệ giáo dục mầm non

4-Trung tâm đào tạo và chuyển giao
Công nghệ giáo dục ES

5- Trung tâm đào tạo
Bàn tính tư duy

6-Trung tâm giáo dục
SFORASCHOOL

7-Trung tâm giáo dục
Hoà nhập BÌNH MINH

8-Trung tâm giáo dục
Chuyên biệt TÂM THÀNH NHÂN

Tư vấn trực tiếp 0971809132