Viện Khoa Học và Giáo Dục Đông Nam Á – ISASE


24/04/2015

Tuyển sinh Cao học Quản lý Kinh tế

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2015         Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;       Căn cứ Quyết định số […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2015

 

      Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

      Căn cứ Quyết định số 2350/QĐ-HVCTKV I ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;

      Học viện Chính trị khu vực I thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015 như sau:

 

1. Các chuyên ngành tuyển sinh

 

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu dự kiến

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

60220315

50

Kinh tế chính trị

60310102

70

Quản lý kinh tế                          

60340410

120

Triết học

60220301

50

 

2. Hình thức, thời gian đào tạo

 

      2.1. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung.

      2.2. Thời gian đào tạo:  Một năm rưỡi.

 

3. Điều kiện dự tuyển

 

      Là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện đang công tác tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước,…

3.1. Về văn bằng:

      – Người đã tốt nghiệp đại học đúng ngành, phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.

      – Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi, đã hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức do Học viện tổ chức.

      – Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với chuyên ngành dự thi, đã hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức do Học viện tổ chức (chỉ áp dụng đối với thí sinh dự thi vào chuyên ngành Quản lý kinh tế).

      Danh mục ngành gần và ngành khác cùng các học phần bổ sung kiến thức được đăng tải kèm theo thông báo này (tại đây).Học viên học bổ sung kiến thức phải đóng học phí các học phần bổ sung theo mức học phí quy định đối với hệ đại học.

      Thí sinh được xem xét miễn học và thi học phần bổ sung kiến thức nếu thoả mãn đồng thời các điều kiện sau: (i) Học phần xin miễn có tên trong Bảng điểm đại học của thí sinh (tên học phần ghi trong bảng điểm phải hoàn toàn trùng khớp với tên học phần bổ sung); (ii) Học phần có số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ đào tạo theo quy định của Học viện Chính trị khu vực I; (iii) Điểm học phần phải từ 5 trở lên (thang điểm 10).

      – Thí sinh có bằng đại học ngành đúng, phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là “bằng đại học” do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

3.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Thí sinh đăng ký dự thi phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi. Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp ngành khác, đăng ký dự thi vào chuyên ngành Quản lý kinh tế phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

3.3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

3.4. Có đủ sức khoẻ để học tập.

3.5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Học viện Chính trị khu vực I.

 

4. Đối tượng và chính sách ưu tiên

 

4.1. Đối tượng ưu tiên:

      – Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

      – Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

      – Con liệt sĩ;

      – Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

      – Người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú từ 02 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

      – Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

4.2. Mức ưu tiên:

      Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục 4.1 (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ hoặc cộng một điểm (thang điểm 10) vào môn cơ bản ngành với những trường hợp được miễn môn ngoại ngữ.

 

5. Nội dung và hình thức tuyển sinh

 

5.1. Đối với chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, thi 3 môn:

      – Môn cơ bản: Lịch sử Việt Nam.

      – Môn chủ chốt ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

      – Ngoại ngữ: Tiếng Anh (môn điều kiện, trình độ A2). 

5.2. Đối với chuyên ngành Kinh tế chính trị, thi 3 môn:

      – Môn cơ bản: Lịch sử các tư tưởng kinh tế.

      – Môn chủ chốt ngành: Kinh tế chính trị Mác – Lênin.

      – Ngoại ngữ: Tiếng Anh (môn điều kiện, trình độ A2). 

5.3. Đối với chuyên ngành Quản lý kinh tế, thi 3 môn:

      – Môn cơ bản: Kinh tế chính trị.

      – Môn chủ chốt ngành: Khoa học quản lý.

      – Ngoại ngữ: Tiếng Anh (môn điều kiện, trình độ A2). 

5.4. Đối với chuyên ngành Triết học, thi 3 môn:

      – Môn cơ bản: Triết học Mác – Lênin.

      – Môn chủ chốt ngành: Lịch sử Triết học.

      – Ngoại ngữ: Tiếng Anh (môn điều kiện, trình độ A2). 

5.5. Thí sinh có trình độ tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

      – Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

      – Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

      – Có 01 trong các chứng chỉ ngoại ngữ trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một trong các cơ sở IIG Việt Nam, Bristish Council, IDP Việt Nam, Cambridge ESOL Việt Nam như sau:

 

Cấp độ

(CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge

Exam

BEC

BULATS

Khung Châu Âu

3/6

(Khung VN)

4.5

450 PBT

133 CBT 45 iBT

450

Preliminary

PET

Business

Preliminary

40

B1

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được).

 

      – Đạt chứng chỉ tiếng Anh B1 trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi thuộc các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép và công nhận (có quyết định cho phép cấp chứng nhận/chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường hợp chứng chỉ ngoại ngữ 3/6 trở lên theo khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

 

6. Điều kiện trúng tuyển

 

1. Thí sinh thuộc diện trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi (sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có).

2. Căn cứ vào chỉ tiêu đã được thông báo cho từng ngành, chuyên ngành đào tạo và tổng điểm hai môn thi của từng thí sinh (không cộng điểm môn ngoại ngữ), Hội đồng tuyển sinh xác định phương án điểm trúng tuyển.

3. Tr­ường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm hai môn thi nêu trên (đã cộng cả điểm ưu tiên, nếu có) thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Thí sinh là nữ ưu tiên theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới;

b) Người có điểm cao hơn của môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành;

c) Người có điểm cao hơn của môn cơ bản;

d) Người được miễn thi ngoại ngữ hoặc người có điểm cao hơn của môn ngoại ngữ.

 

7. Hồ sơ tuyển sinh gồm

 

a) Phiếu đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ (theo mẫu);

b) Công văn cử đi dự thi của cơ quan;

c) Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;

d) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (theo mẫu);

e) Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học;

f) Bản sao công chứng bảng điểm đại học;

g) Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa;

h) Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

i) 04 ảnh 3 x 4 cho vào phong bì ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau ảnh;

k) Chứng minh thư nhân dân (bản phôtô);

g) 03 phong bì dán tem loại 2000đ ghi rõ địa chỉ nơi nhận giấy báo của thí sinh.

l) Bản sao giấy xác nhận văn bằng tương đương của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường hợp văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

 

8. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, bổ sung kiến thức và thi tuyển

 

8.1. Phát hành và nộp hồ sơ: Hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ do Học viện Chính trị khu vực I phát hành.

      – Thời gian phát hành: Từ ngày 24/01/2015 đến ngày 24/4/2015.

      – Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 24/01/2015 đến ngày 24/4/201(hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại). Đối với những trường hợp phải học bổ sung kiến thức trước khi thi, thí sinh nộp hồ sơ trước ngày 09/3/2015.

8.2. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

      – Ban Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị khu vực I, Phòng 404 nhà A5.

      – Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

      – Điện thoại: 04.3553.1544

8.3 Thời gian học bổ sung kiến thức dự kiến: Từ ngày 11/3/2015 đến ngày 15/4/2015.

8.4.Thời gian ôn thi dự kiến: Từ ngày 20/4/2015 đến ngày 10/5/2015.

8.5. Thời gian thi tuyển: Ngày 16,17/5/2015.

      – Sáng 16/5/2015: 9h thí sinh có mặt làm thủ tục dự thi.

      – Thời gian thi các môn như sau:

 

STT

Chuyên ngành

Môn thi chiều

16/5/2015

Môn thi sáng 17/5/2015

Môn thi chiều 17/5/2015

1

Lịch sử Đảng Cộng sản

Việt Nam

Lịch sử Việt Nam

Lịch sử Đảng Cộng sản

Việt Nam

Tiếng Anh

2

Kinh tế chính trị

Lịch sử các tư tưởng

kinh tế

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Tiếng Anh

3

Quản lý kinh tế

Kinh tế chính trị

Khoa học quản lý

Tiếng Anh

4

Triết học

Triết học Mác – Lênin

Lịch sử Triết học

Tiếng Anh

 

8.6. Thời gian công bố kết quả thi: Tháng 6/2015.

8.7. Thời gian nhập học: Tháng 8 năm 2015.

 

9. Lệ phí thi tuyển sinh

 

      – Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 60.000 đồng/hồ sơ.

      – Lệ phí thi tuyển sinh: 360.000 đồng/thí sinh.

 (Lệ phí đăng ký tuyển sinh, lệ phí thi tuyển sinh phải nộp cùng hồ sơ).

Ý kiến bạn đọc